Phần mềm quản trị nguồn nhân lực

Giúp nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực hiệu quả vượt trội.

Tuyển dụng hiệu quả

Tuyển dụng hiệu quả

Giúp chuẩn bị thông báo tuyển dụng, đưa lên các trang tuyển dụng khác nhau, lựa chọn và đánh giá các ứng viên phù hợp với tiêu chí.

Đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên

Giúp đánh giá đầy đủ về nhân viên và kỹ năng của họ. Nhân viên dễ dàng biết được hồ sơ của mình và trách nhiệm được giao.

Quản lý toàn diện

Quản lý toàn diện

Có thể phân công công việc, theo dõi tiến độ hay khen thưởng cho nhân viên... từ một giải pháp duy nhất, hiệu quả về chi phí.

Quản lý tính lương

Quản lý tính lương

Bảo đảm lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên, giảm tình trạng nhân viên nghỉ việc, tuân thủ các quy định về thuế.

Khen thưởng chính xác

Khen thưởng chính xác

Giúp theo dõi sự tiến triển của mỗi nhân viên, đánh giá thực tiễn công việc và đưa ra hình thức khen thưởng xứng đáng cho nhân viên.