Huawei Solar Inverter, Điện mặt trời, Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới

Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới SUN2000 2KW - 5KW dành cho gia đình

Max. efficiency 98.4 % - 98.6 %
Max. input voltage 600 V
Operating voltage range 2 90 V~ 600 V
Start-up voltage 120 V
Full power MPPT voltage range 120 V ~ 480 V
Rated input voltage 380 V
Max. input current per MPPT 11 A
Max. short-circuit current 15 A
Number of MPP trackers 2
Max. number of inputs per MPPT

SUN2000-2/3/4/5KTL-L0 >
Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới SUN2000 2KW - 5KW dành cho gia đình

Max. efficiency 98.4 % - 98.6 %
Max. input voltage 600 V
Operating voltage range 2 90 V~ 600 V
Start-up voltage 120 V
Full power MPPT voltage range 120 V ~ 480 V
Rated input voltage 380 V
Max. input current per MPPT 11 A
Max. short-circuit current 15 A
Number of MPP trackers 2
Max. number of inputs per MPPT

Huawei Solar Inverter SUN2000 - Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới

Max. Input Voltage 1,100 V
Max. Current per MPPT 22 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 30 A
Start Voltage 200 V
MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1,000 V
Rated Input Voltage 600 V @380 V / 400 V, 720 V @480 V
Number of Inputs 12
Number of MPP Trackers 6


Liên hệ: contact@kaximgroup.com, hotline: +84.94.889-6688

SUN2000-60KTL-M0 (60KW) >
Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới Sun2000-60KW: Hoạt động bền bỉ, ít phải bảo trì, phù hợp với mọi dự án

Huawei Solar Inverter SUN2000 - Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới

Max. Input Voltage 1,100 V
Max. Current per MPPT 22 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 30 A
Start Voltage 200 V
MPPT Operating Voltage Range 200 V ~ 1,000 V
Rated Input Voltage 600 V @380 V / 400 V, 720 V @480 V
Number of Inputs 12
Number of MPP Trackers 6


Liên hệ: contact@kaximgroup.com, hotline: +84.94.889-6688

Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới SUN2000-105KW: Công nghệ mới nhất, mạnh mẽ, được thiết kế để mở rộng cho tương lai

Huawei Solar Inverter - Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới

Max. Input Voltage 1,500 V
Max. Current per MPPT 25 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 33 A
Start Voltage 650 V
MPPT Operating Voltage Range 600 V ~ 1,500 V
Rated Input Voltage 1,080 V
Number of Inputs 12
Number of MPP Trackers 6


Liên hệ: contact@kaximgroup.com, hotline: +84.94.889-6688


SUN2000-105KTL-H1 (105KW) >
Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới SUN2000-105KW: Công nghệ mới nhất, mạnh mẽ, được thiết kế để mở rộng cho tương lai

Huawei Solar Inverter - Bộ biến tần điện mặt trời hòa lưới

Max. Input Voltage 1,500 V
Max. Current per MPPT 25 A
Max. Short Circuit Current per MPPT 33 A
Start Voltage 650 V
MPPT Operating Voltage Range 600 V ~ 1,500 V
Rated Input Voltage 1,080 V
Number of Inputs 12
Number of MPP Trackers 6


Liên hệ: contact@kaximgroup.com, hotline: +84.94.889-6688