300

Số nhân viên
của Kaxim

50

Số lượng việc làm
sẽ được tuyển dụng

5

Số văn phòng của Kaxim

3

Các thành phố có văn phòng
hoặc cơ sở của Kaxim